Законом о  основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", број 72/2009)  гарантовано је право на школовање  сваком детету.  У складу са овим 2009. Године  у нашој школи форимаран је Стручни тим за инклузивно кога чине: Гордана Николић учитељица, Слађана Ђукановић учитељица, Никола Ненковић наставник српског језика Мирјана Милосављевић психолог, Јасмина Цветић педагог.
Сва деца могу да уче и имају право на образовање и васпитање. Деца најбоље уче у природној вршњачкој групи, Зато им треба омогућити образовање у редовним предшколским, основним и средњошколским установама. Наставници и школе треба да прилагоде начин рада тако да излазе у сусрет образовним потребама деце. Некој деци, због сметњи у развоју и инвалидитета, специфичних тешкоћа у учењу или живота у социјално нестимулативној средини потребна је додатна подршка у образовању. Подршка ученицима у образовно васпитном систему одвија се кроз:

·индивидуализацију наставе и коришћење савремених приступа учењу
·уклањање архитектонских и комуникацијских баријера
·израду и примену индивидуалног образовног плана (ИОП)
·укључивање што већег броја деце из осетљивих група у образовање
На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.
Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.
Индивидуални образовни план у школи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање. Предлог заиндивидуални образовни план   Стручном инклузивном тиму могу поднети родитељи, учитељи и наставници и стручни сарадници односно тим за додатну подршку.
Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.
Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.
У првој години уписа у школу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.