Тим за обезбеђивање квалитета и развој Школе Члан 183. Овај Тим чине представници запослених, родитеља ученика, односно другог законског заступника, ученичког парламента, представник јединице локалне самоуправе и стручњаци за поједина питања ван Школе. Задатак Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе је да: 1) прати прописе и кретања у области економије Републике и локалне заједнице, а посебно у јавном сектору, 2) утврђује положај Школе у окружењу, могућности за њен рад и развој, посебно са становишта обезбеђења потребних средстава за финансирање, 3) дефинише показатеље које треба остваривати ради повољне оцене у самовредновању и спољном вредновању, и према томе доноси смернице за рад Школе, 4) учествује у креирању Развојног плана школе и Годишњег плана школе, 5) анализира резултате самовредновања и спољњег вредновања, презентира их директору, Школском одбору, Наставничком већу и другим стручним органима, као и синдикату Школе, 6) обавља друге послове за које процени да ће допринети обезбеђивању и унапређивању услова за развој делатности Школе и саме Школе. Састав тима утврђује директор. Седнице Тима за обезбеђивање квалитета и развој Школе сазива и њиме руководи председник, којег између себе, јавним гласањем, већином гласова од укупног броја чланова, бирају чланови тог тима. На исти начин бира се и заменик председника, који сазива седнице и њима руководи у случају спречености председника. Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе ради у седницама и састаје се према утврђеном плану рада који је саставни део Годишњег плана рада. О раду Тима за обезбеђивање квалитета и развој школе води се записник. За свој рад Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе одговара директору и Наставничком већу.

Чланови Тима су:
Виолета Стошић, учитељица, координатор
Бојан Конатар, директор
Јасмина Цветић, педагог
Мирјана Милосављевић, психолог
Катарина Туцаковић, проф. немачког језика
Катарина Недић, проф музичке културе
Биљана Живковић, проф. физике
Сања Печенковић, родитељ
Ђурђа Томашевић, ученица