Секција је замишљена као плански усмерена слободна активност у афирмисању географије. Користе се различите активности попут радионица, експеримената, посета . Ученици проширују знања из области географија, осамостаљују се у раду и подстичу се за изучавање процеса и појава у географској средини. Наравно, развија се љубав према природи и свест о значају њеног очувања. Циљ је и дружење и разонода са вршњацима. У оквиру рада секције заживела је и страница на друштвеној мрежи фејсбук, која се бави пропагирањем радова ученичких кроз разна истраживања и презентације, ради бољег визуелног доживљаја ( ОШ „ Вук Ст. Караџић – вршњачки тим „ )., као и праћење географских садржаја света на Google Earth и интернет сајту Panoramio .