Тим за праћење пројеката
Тим за праћење пројеката чине Виолета Стошић и Слађана Милошевић и задаци овог тима јесу
пружање подршке колегама у:

 праћењу конкурса за националне и међународне пројекте који се односе на унапређивање
образовноваспитног процеса на свим нивима,
 припреми и пријави пројектне документације,
 формирању пројектних тимова,
 избору чланова колектива за стручну посету/студијско путовање,
 културолошкој припреми изабраних чланова колектива,
 припреми представљања наше школе на стручној посети/студијском путовању,
 договору и организацији преношења искустава са стручне посете/студијског путовања,
 примени искустава са стручних посета/студијских путовања у оквиру редовне наставе и
ваннаставних активности,
 праћењу реализације и евалуације пројектних активности.