ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНАТА

Годишњи план рада за школски 2021/22.

Анализа годишњег плана рада за школску 2020/21.

Образац глобалног плана рада

Образац оперативног плана рада

Групни недељни оперативни план рада

Недељни оперативни план рада

Извештај о реализованој активности (стручно усавршавање унутар установе)

Извештај са семинара

Смернице за израду полугодишњег и годишњег извештаја о раду установе

Извештај о раду тима/актива/већа

Самоевалуација учешћа у раду тима

Школски развојни план

Табела за школски програм

Таблла за годишњи план рада тимова, актива, стручних већа...

Правилник о оцењивању

Упутство установа образовања и васпитања и центара за социјални рад - органа старатељства у заштити деце од насиља

Закон о основном образовању и васпитању

Закон о основама система образовања и васпитања

Табеле за вођење евиденције реализације пројекта "Покренимо нашу децу"

Формулар - Вредновање ИОП-а

Правилник о стручном усавршавању у ОШ "Вук Стефановић Караџић"

Табеле за уношење техника

Табела активности

Модел за праћење допунске, додатне, секција

Модел за праћење часова одељенског старешине

Табеле за праћење успеха на такмичењима и конкурсима

Табеле за ШРП

Правилник о оцењивању ученика у основном образовању

Правилник о стручном усавршавању

Стандарди компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја

Закон о основама система образовања и васпитања

Табеле за школски програм

Приручник за планирање стручног усавршавања

Лични план професионалног развоја

Евиденциони лист о стручном усавршавању

Календар

Модел самоевалуације за предметну наставу

Модел за разредно старешинство

Литература и едукативни материјали корисни при планирању инклузивног образовања у школи

ИОП 1

Извод из закона

Правилник о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање

Правилник о додатној образовној, здравственој и социјалној  подршци детету и ученику

Приручник за планирање и писање индивидуалног образовног плана - нередигована верзија

Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања

Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Правилник о протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама

Тематско веће

Тематско веће – мрежа заштите деце

Унутрашња мрежа заштите