Oд школске 2019/2020.године, у школи ради и интервентни тим за пружање подршке у прилагођавању на боравак у вршњачкој заједници, наставном особљу и свим другим обавезама током боравка у школи, свих ученицика који су уписали први разред, ученицика који су у процесу транзиције из нижих у више разреде и ученицика који су уписани у току школске године из других основних школа. Неки од задатака тима су: идентификовање ученика који имају проблема у прилагођавању школском животу (полазак у школу, навикавање на пети разред прелазак на предметну наставу, проблеми у учењу, ризично понашање, осетљиве групе и слично), рад са идентификованим ученицима и њиховим родитељима; укључивање стручне службе и надлежних институција у рад по потреби, вођење евиденције о раду са ученицима и родитељима (разговори, ради-онице, састанци, итд.).