ШКОЛСКО РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

 • Стручни актив за развојно планирање

  Према закону, чланови овог актива су представници наставника, васпитача, стручних сарадника, јединице локалне самоуправе и Савета родитеља, а које именује орган управљања (Школски одбор).

  Стручни актив за развојно планирање је тим који се успоставља у школи са циљем да направи документ, односно развојни план. Овај актив има листу договорених приоритета за развој до којих се дошло у почетној фази, а које треба уклопити у оквир школског развојног плана.

  Чланови стручног актива за развојно планирање:

  1. Јасмина Цветић - координатор 

  2. Никола Ненковић 

  3. Мирјана Петровић 

  4. Марија Вукојевић 

  5. Драган Раковић 

  6. Слађана Милошевић 

  7. Славица Вукосављевић, представник Савета родитеља

  8. Ђурђа Томашевић, представник Ученичког парламента 

  9. Марија Степановић, представник Школског одбора