Професионални развој наставника јесте процес унапређивања вештина и компетенција наставника у циљу унапређења квалитета наставе, као и учења и постигнућа ученика. Да би се организовао савремен наставни процес, наставници треба да познају најновија стручна и методичка достигнућа, као и достигнућа из области технологије. Да би професионални развој заиста био континуирани процес, он треба да се одвија како ван установе похађањем семинара и осталих облика стручног усавршавања, тако и кроз различите видове планираног преношења и размене знања унутар установе.

Тим чине:

-Биљана Живковић, наставник физике (педагошки саветник)

-Јасмина Цветић, педагог -Бојан Конатар, директор

-Емина Златар, професор разредне наставе

-Весна Живановић, професор разредне наставе

-Светлана Милановић, професор разредне наставе

-Миља Миловановић, наставник биологије

-Јелена Миковић, наставник српског језика

-Марија Степановић, представник локалне самоуправе

-Магдалина Рајковић, ученица VIII разреда

-Славица Вукосављевић, представник Савета родитеља.

Тим спроводи следеће активности:

- Пружа подршку при изради Личних планова професионалног развоја,

- Врши процену потреба стручног усавршавања на основу Личних планова запослених и акционих планова самовредновања и развојног планирања и утврђује приоритет професионалног развоја,

- Прати стручно усавршавање у школи и ван школе ( предавања, угледни часови, тематски дани, посете научним и другим установама, фестивалима, прикази семинара на којима учествују наставници и стручни сарадници ...),

- Сарађује са другим школама, стручним друштвима, Центром за образовање Крагујевац, у оквиру професионалног развоја,

- Организује и прати састанке и обуке у школи, - Ажурира већ постојеће електронске базе стручног усавршавања (ван установе),

- Ажурира базу примера добре праксе,

- Врши вредновање сталног стручног усавршавања у школи,

- Подноси извештаје о свом раду.