Минималан број бодова за упис у средње школе у Крагујевцу за школску 2018/2019

Mинималан број бодова за упис у средње школе у Крагујевцу за школску 2017/2018

УПИС КАНДИДАТА СА ЗДРАВСТВЕНИМ ПРОБЛЕМИМА

За подручје школске управе именује се најмање једна здравствена комисија. Здравствену комисију, по правилу чине: педијатар и специјалиста медицине рада, а по потреби и други (интерниста, неуропсихијатар, психолог…). Послове секретара обавља секретар окружне комисије. Одговарајућу лекарску документацију кандидата којима је, због здравствених проблема, ограничен избор средњих школа, односно образовних профила, педијатар (школски лекар) упућује, најкасније до 31. маја , здравственој комисији надлежној за школе са подручја школске управе. Здравствена комисија даје мишљење, које доставља окружној комисији, заједно са комплетном документацијом кандидата. Окружна комисија, на основу мишљења здравствене комисије, издаје упут за упис кандидата у одговарајућу средњу школу, односно образовни профил. Уколико је одговарајућа средња школа на подручју друге школске управе, за упис таквог кандидата надлежна је окружна комисија школске управе где је седиште средње школе. Изузетно, кандидати код којих се здравствени проблеми појаве после 31. маја, треба да се обрате педијатру (школском лекару) и окружној комисији, одмах по наступању здравственог проблема.

Бодовање завршног испита и општег успеха
(Правилник о изменама и допунама правилника о упису ученика у средњу школу, („Службени гласник РС", број 37/15)):

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природних и друштвених наука (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика, математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају VI разреда заокружен на две децимале помножи бројем четири (4), а општи успех остварен на крају VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, помножи бројем пет (5).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.

 

На испит из српског, односно матерњег језика и на испит на коме се полаже комбиновани тест ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку и гумицу;

На испит из математике ученици треба да понесу ђачку књижицу са овереном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика, графитну оловку, плаву хемијску оловку, гумицу, лењир, тругао и шестар;

Ученици се распоређују у просторије у којима се полаже испит према унапред утврђеним списковима ученика који су истакнути на огласној табли или на другом видном месту у школи, тако да редни број ученика на Јединственом списку ученика одговара редном броју клупе у којој ће ученик седети;

Ученик решава тест према упутствима датим од стране дежурних наставника и према упутству за израду теста које је штампано на самом тесту;

Препоручљиво је да ученици одговоре прво да пишу графитном оловком (што није обавезно), а тек на крају плавом хемијском оловком. Ово је важно јер се одговори написани графитном оловком, као ни преправљани одговори написани хемијском оловком, неће признавати при бодовању;

На завршном испиту није дозвољено коришћење мобилних телефона, дигитрона, бележака, папира, нити других материјала који не спадају у прописан прибор за испит. Ученици су дужни да на за то предвиђено место одложе своје торбе, искључене мобилне телефоне, дигитроне и друга техничка помагала, пернице, белешке, папире, храну и сл, осим воде/освежавајућег напитка;

На испиту није дозвољено преписивање, разговор међу ученицима ни ометање других ученика. Ученици ће бити удаљени са испита уколико не поштују прописану процедуру на испиту и упутства дата од стране дежурних наставника. Ученик који буде удаљен са теста ће добити нула бодова на том тесту;

Ученик који је удаљен са теста у следећем року полаже тест са кога је удаљен;

УПУТСТВО ЗА УЧЕНИКЕ

УПУТСТВО ЗА РОДИТЕЉЕ