УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

ВАЖНО: ПРИЈАВЉИВАЊЕ ДЕЦЕ ЗА УПИС У ПРВИ РАЗРЕД МОЖЕ СЕ ВРШИТИ И ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ ПОПУЊЕНОГ ОБРАСЦА НА E-MAIL ИЛИ ПОПУЊАВАЊЕМ ОБРАСЦА У ШКОЛИ: 

ОБРАЗАЦ ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД

О ТЕРМИНИМА ТЕСТИРАЊА ПРВАКА РОДИТЕЉИ ЋЕ БИТИ БЛАГОВРЕМЕНО ИНФОРМИСАНИ

 034-335-464

Упис ученика у основну школу Упис ученика у основну школу обавља се у складу са чланом 98. Закона о основама система образовања и васпитања. У први разред основне школе уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. Одабир основне школе Деца се уписују у школу по територијалном принципу, али постоји могућност да родитељ изабере и другу школу. Школа је дужна да упише свако дете са подручја школе. Школа може да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља, у складу са могућностима школе. Родитељ, односно старатељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете подношењем захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Документација потребна за упис Документација коју је потребно приложити приликом уписа у први разред основне школе јесте: извод из матичне књиге рођених, уверење о похађању припремног предшколског програма, доказ о здравственом прегледу детета и доказ о пребивалишту родитеља. Изузетно, деца из осетљивих друштвених група могу да се упишу у школу, без доказа о пребивалишту родитеља и потребне документације. Уписни период Време у које школе врше упис деце у први разред није утврђено прописима, али је период од почетка априла (01. април) до краја маја сваке године у школској пракси традиционално намењен упису децеу наредну школску годину. Испитивање детета уписаног у школу Испитивање детета, узраста од шест до седам и по година, уписаног у школу врше психолог и педагог школе на матерњем језику детета, применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. Ако не постоји могућност да се испитивање детета врши на матерњем језику, школа ангажује преводиоца на предлог националног савета националне мањине. Испитивање деце са моторичким и чулним сметњама врши се уз примену облика испитивања на који дете може оптимално да одговори. Индивидуални образовни план и додатна подршка у образовњу и васпитању У поступку испитивања детета уписаног у школу, школа може да утврди потребу за доношењем индивидуалног образовног плана (ИОП) или додатном подршком у образовању. Ако додатна подршка захтева финансијска средства, покреће се поступак кроз процедуру упућивања писменог захтева – образац бр 1, изабраном лекару детета надлежног дома здравља ради процене потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке које утврђује интерресорна комисија (ИРК). Ближе услове за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке ученику, састав и начин интересорне комисије прописан је Правилником о додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику („Службени гласник РС“, број 63/2010). Ближа упутства за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање, прописана су Правилником о ближим упутствима за утврђивање права на индивидуални образовни план, његову примену и вредновање („Службени гласник РС“, број 76/2010). Ранији упис детета у први разред и провера спремности за полазак у школу Дете старости од шест до шест и по година уписује се у први разред након провере спремности за полазак у школу. Проверу спремности детета врши психолог школе применом стандардних поступака и инструмената, препоручених од надлежног завода, односно овлашћене стручне организације. У поступку провере спремности на основу мишљења психолога школа може да препоручи: упис детета у први разред; или одлагање поласка детета у школу за годину дана, уз похађање обавезног припремног предшколског програма. Родитељ, односно старатељ детета, коме је препоручено одлагање поласка детета у школу за годину дана, може да поднесе захтев комисији школе за поновно утврђивање спремности за упис у школу. Комисију чине: психолог, педагог, учитељ и педијатар детета. Комисија школе применом стандардних поступака и инструмената, може да одобри упис детета или да потврди одлагање уписа детета за годину дана. Каснији упис детета у први разред Ако дете старије од седам и по година због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред на основу претходне провере знања. Евиденција уписа и казнене одредбе Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно старатеље о деци која су стасала за упис и која су уписана у школу. Новчаном казном од 5.000 до 25.000 динара казниће се за прекршај родитељ, односно старатељ ако намерно или без оправданог разлога не упише дете у основну школу или ако дете без оправданих разлога не похађа наставу у основној школи. Упис страних држављана и лица без држављанства Страни држављанин и лице без држављанства уписују се у школу и остварују право на образовање под истим условима и на начин прописан законом за држављане Републике Србије. За стране држављане и лица без држављанства, као и за прогнана и расељена лица која не познају језик на коме се изводи образовно-васпитни рад или поједине програмске садржаје од значаја за наставак образовања, школа организује учење језика, односно припрему за наставу и допунску наставу, по посебном упутству, у складу са прописом који доноси министар. Дете и ученик држављанин неке од европских земаља, док борави у Републици Србији, има право да похађа наставу матерњег језика и културе, бесплатно под условом реципроцитета или на терет родитеља, у просторијама установе коју одреди орган јединице локалне самоуправе.