Самовредновање засновано
на стандардима квалитета рада

Полазна основа за самовредновање су  Правилник о стандардима квалитета рада образовно-васпитних установа и Стандарди квалитета рада предшколских установа. У раду могу да се користе, као подршка при избору методологије и инструмената рада,  и: Приручник за самовредновање и вредновање рада школе, Водич за самовредновање за установе у стручном образовању, Приручник за развој инклузивне културе и др., али вредновање и извештај треба конципирати према прописаним стандардима у свих седам области.       Установе треба да самовреднују седам области у петогодишњем циклусу.
Годишњи план самовредновања припрема тим за самовредновање. Годишњи план самовредновања доноси се на основу процене стања у установи и саставни је део годишњег плана рада установе. У го-дишњем плану самовредновања дефинишу се:

ë      предмет самовредновања, односно област која ће бити вреднована према стандардима квалитета рада установе,
ë      предвиђене активности,
ë      временска динамика,
ë      носиоци активности;
ë      инструменти и технике самовредновања,
ë      исходи и критеријуми успеха, односно начин евалуације.

Самовредновање организује и координира тим за самовредновање. Директор установе именује тим на период од годину дана. Тим за самовредновање има најмање пет чланова и то: представника стру-чних органа, савета родитеља, ученичког парламента и органа управљања.Руководиоца тима за само-вредновање бирају чланови тима из својих редова. У раду тима за самовредновање учествује и дире-ктор установе. Тим за самовредновање обезбеђује услове за спровођење самовредновања. Састав чланова тима и план рада тима за самовредновање уграђује се у годишњи план рада. Статутом уста-нове треба да буду одређени начини рада, састави и надлежности свих стручних органа, па самим тим и тима за самовреновање.

Начин рада: Самовредновање се врши на основу анализе квалитета евиденције и педагошке доку-ментације установе, програма образовања и васпитања, годишњег плана рада и развојног плана уста-нове, базе података у оквиру јединственог информационог система просвете, стручног усавршавања, података прикупљених из истраживања спроведених у установе, ефеката реализованих активности у пројектима и других извора, затим на основу праћења различитих активности образовно-васпитног рада, као и на основу разговора, стручних дискусија, састанака, резултата спроведених анкета и др. Тим за самовредновање прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмети самовредновања на основу обрађених података.

Кораци самовредновања - један пример (о начину рада, инструментима и осталом договора се тим, на основу законске регулативе, сходно аутономији установе):
успостављање договора о областима самовредновања и одговорностима чланова тима;
проучавање области квалитета и договор о циљевима, стандардима, индикаторима и нивоима које треба преиспитати;
идентификовање и прикупљање доказа за процену оствареног нивоа одређеног стандарда у свим индикаторима;
уочавање јаких и слабих страна,
састављање извештаја о процесу самовредновања;
давање предлога у вези са унапређивањем уочених слабости (акциони план), са дефинисањем критеријума успеха;
уграђивање акционог плана у годишњи план рада установе;
реализација плана,
евалуација плана,
годишњи извештај о самовредновању,
дефинисање даљих активности ради непрекидног унапређивања квалитета рада.
Извештај о самовредновању на годишњем нивоу директор подноси васпитно-образовном већу, на-ставничком већу, педагошком колегијуму, савету родитеља и органу управљања. Извештај садржи:

1.      опис и процену остварености стандарда квалитета рада установе,
2.      предлог мера за унапређивање квалитета рада установе и
3.      начин праћења остваривања предложених мера.

Директор обезбеђује начин да извештај о самовредновању у претходној школској години буде досту-пан свим заинтересованим корисницима.
            На основу извештаја о самовредновању у целини, извештаја о остварености стандарда пости-гнућа и других индикатора квалитета рада, установа доноси развојни план. Нови развојни план као полазну основу узима резултате самовредновања. Школским програмом одређују се активности и програми који обезбеђују остваривање развојног плана, а у годишњем плану рада се све те активно-сти операционализују и конкретизују.